Archive

Volume 4, Number 4 / August issue 2018
Huriye Demet Cabar
Nursing education supportive clinical learning environment
Abstract

This study was planned as a review with literature review and it was aimed to give information about the clinical learning environment supporting nursing education in the study. As a result, in providing the appropriate clinical learning environment; it is thought that the approach of the healthcare team, institutions, faculty / college and teaching staff is valuable.
Keywords: clinical learning, nursing, environment

Cite this article:
Huriye Demet Cabar. Nursing education supportive clinical learning environment. Acta Scientiae et Intellectus, 4(4)2018, 32-37.


REFERENCES

 1. AKYÜZ A,TOSUN N,YILDIZ D, KILIÇ A; Klinik Öğretimde Hemşirelerin, Kendi Sorumluluklarına Ve Hemşirelik Öğrencilerinin Çalışma Sistemine İlişkin Görüşleri, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007,6(6); 459-464.
 2. ALTIOK ÖNER H; Hemşirelik Eğitiminde Sosyalizasyon Süreci Ve Profesyonel Kimlik Gelişimi, Journal Of Educational Sciences( Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi) Aralık 2016, 7(2); 55-62.
 3. ALTIOK ÖNER H, ÜSTÜN B; Hemşirelik Öğrencilerinin Stres Kaynakları, Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory&Practice) Bahar 2013, 13(2); 747-766.
 4. BAHAR A; Temel Hemşirelik Becerisi Eğitiminde Bir Yenilik: Web Tabanlı Eğitim, Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015,18(4);304-311.
 5. BAKIR S, ÜNSAL ATAN Ş; Simülasyon Temelli Öğrenme Yönteminin Hemşirelik Eğitiminde Kullanımı, Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Ve Sorunlar Kongresi, Teknolojinin Hemşireliğe Yansımaları, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi16-18 Kasım 2016, İzmir;53.
 6. BİROL L; Hemşirelik Süreci, Etki Matbaacılık Yayıncılık,9.Baskı, İzmir, 2009.
 7. CONK Z, BAŞBAKKAL Z, YARDIMCI F,( ED: CONK Z, BAŞBAKKAL Z, BAL YILMAZ, BOLIŞIK B) ; Çocuk Sağlığına Genel Bakış, Pediatri Hemşiresinin Rolleri, Pediatri Hemşireliği Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2013 ;38.
 8. ÇALIŞKAN T, AKGÖZ S; Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerini Mesleki Yaşama Hazırlamada Yıl İçi Ve Yaz Stajlarının Katkısı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005, 31(1)9-13.
 9. ÇINAR N, ALTUN İ, KÖSE D; Öğrenci Hemşirelere Göre Hemşirelik Eğitiminde Gözlenen Eksiklikler, Uluslar Arası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler Ve Sorunlar,(Tam Metin),İstanbul, 27-29 Mayıs.2011
 10. DİL S, ÖZ F; Hemşirelik Öğrencilerine Kendini Tanıma Ve İletişim Yönetimi Dersinde Uygulanan İnteraktif Öğretim Stratejilerinin Öğrenmelerine Etkisi, Sağlık Bilimlerinde Klinik Ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi Bildiri Kitapçığı, 2011; 25
 11. DİL S, UZUN M, AYKANAT B; Hemşirelik Eğitiminde İnovasyon, International Journal Of Human Sciens, 2012, 9(2); 1218-1228.
 12. ERTÜRK S, 2015, https://eksisozluk.com/selahattin-erturk--4270764?nr=true&rf=prof.%20dr.%20selahattin%20ert%C3%BCrk erişim tarihi: 02.10.2017
 13. GURBETOĞLU A, 2015; eğitim bilimine giriş, http://agurbetoglu.com/files/1%20E%C4%9Fitimin%20Temel%20Kavramlar%C4%B1.pdf.erişim tarihi: 06.10.2017
 14. GÜRSOY E, ŞAHİN BM, DAANACI B, ARI S; hemşirelerin akademik-klinik işbirliğine ilişkin görüşleri: eşkişehir örneği; dokuz eylül üniversitesi hemşirelik fakültesi elektronik dergisi, 2017, 10(3), 144-152.
 15. KARAÖZ S; Hemşirelikte Klinik Öğretime Genel Bir Bakış Ve Etkin Klinik Öğretim İçin Öneriler, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2003,1; 15-21
 16. KARAÖZ S; hemşirelik eğitiminde klinik değerlendirmeye genel bakış: güçlükler ve öneriler, dokuz eylül üniversitesi hemşirelik yüksekokulu elektronik dergisi, 2013, 6(3), 149-158.
 17. ÖZTUNÇ G; hemşireliğin doğası, hemşirelik esasları hemşirelik bilimi ve sanatı, akademi basın yayıncılık,2014.
 18. SARI D, Danışman: KHORSHID L; Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinik Öğrenim Çevrelerini Değerlendirmelerinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yükseklisans Tezi, İzmir 2001.
 19. TAŞOCAK G,(ED: ATABEK AŞTI T, KARADAĞ A); hemşirelik ve hemşirelik eğitimine genel bakış, hemşirelik esasları hemşirelik bilimi ve sanatı, akademi basın yayıncılık, 2014.