Archive

Volume 3, Number 6 / December issue 2017
Hakan Acar, Erkut Tutkun, Özgür Devrim Yıldırım, Mustafa Ertuğrul Çıplak
Analysis of the levels of doing sport and aggression in high school students
Abstract

The objective of this study is to examine the aggression levels of high school students who do and who do not do sports and to examine the effects of sport on aggression levels. In this study, survey method was used to measure the aggression levels. Aggression inventory, which was developed by Kiper and which had 30 items, was used to measure aggression. 78 male students studying in a high school of Samsun were included in the study. 43 of these students were licensed athletes, while 35 did not do sports. As for statistical methods, descriptive statistics and independent t test were used, following normality tests. The data obtained were recorded in SPSS 20 program and significance level was accepted as p<0.05. When the destructive aggression, passive aggression and assertiveness levels of volleyball players and wrestlers were compared, no statistically significant difference was found (p>0.05). When athlete and non-athletes groups were compared, statistically significant difference was found (p<0.05). As a result, significant differences were found in destructive aggression, passive aggression and assertiveness of athletes when compared with non-athletes.
Keywords: Sport, aggression, high school students

Cite this article:
Hakan Acar, Erkut Tutkun, Özgür Devrim Yıldırım, Mustafa Ertuğrul Çıplak. Analysis of the levels of doing sport and aggression in high school students. Acta Scientiae et Intellectus, 3(6)2017, 43-48.


REFERENCES

 1. Bayansalduz, M. (2014). An Investigation into the State-Trait Anger Expression Level of Taekwondo Students Attending High School. Anthropologist, 18(3), 921-926.
 2. Bilgin N. (1995). Sosyal Psikolojiye Giriş İzmir: İzmir Kitaplığı Yayınları.
 3. Dervent F., Arslanoğlu E, Şenel Ö. (2010). Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ve sportif aktivitelere katılımla ilişkisi (İstanbul ili örneği). Uluslararası insan bilimleri dergisi, 7:1, 521-533.
 4. Erşan E., Doğan O, Doğan S. (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin sosyodemografik açıdan değerlendirilmesi, Cumhuriyet Tıp Derg 2009; 31: 231-238.
 5. Fowler DR, Cantos AL, Miller SA. Exposure to violence, typology, and recidivism in a probation sample of domestic violence perpetrators. Child Abuse & Neglect. 59: 66-77.
 6. Kırımoğlu H., Parlak N, Dereceli Ç., Kepoğlu A. (2008). Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin spora katılım düzeylerine göre incelemesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2:2, 147-154.
 7. Öcal T. (2007). Bayan voleybolcular ile bayan güreşçilerin bazı davranış özelliklerinin karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 8. Şahin H.M. (2003). Sporda Şiddet ve Saldırganlık. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 9. Şahin H. (2006). Öfke denetimi eğitiminin çocuklarda gözlenen saldırgan davranışlar üzerindeki etkisi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 47-62.
 10. Tiryaki Ş., Erdil G., Acar M., Emlek Y. (1991). Sporcu ve sporcu olmayan gençlerin kişilik özellikleri. Spor Hekimliği Dergisi; 26: 19-23.
 11. Tuncay Ö. (2007). Bayan voleybolcular ile bayan güreşçilerin bazı davranış özelliklerinin karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 12. Tutkun E., Güner B.G., Ağaoğlu S.A, Soslu R. (2010). Takım sporları ve bireysel sporlar yapan sporcuların saldırganlık düzeylerinin değerlendirilmesi, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 1:1, 23-29.
 13. Weinberg R.S., Gould D. (1995). Foundations of sport and exercise psychology. champaign, Il: Human Kinetics.
 14. Yıldız S. (2009). Spor yapan ve spor yapmayan ortaöğretim öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Konya.